Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

gældende for foreningen Håb i Psykiatrien.

Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige

Håb i Psykiatrien er en forening, der agerer under egne gældende vedtægter. Håb i Psykiatrien registrerer og behandler en række personoplysninger om medlemmer, frivillige og ansatte i foreningen, som er nødvendige for at kunne administrere og organisere medlems- og ansættelsesforhold.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU-databeskyttelsesforordningen. Håb i Psykiatrien er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig. Håb i Psykiatrien har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Håb i Psykiatrien mener, at det er vigtigt, at vi gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede medvirker til, at der er tillid til Håb i Psykiatriens ydelser og administration. Håb i Psykiatrien vil derfor ikke alene overholde lov- og myndighedskrav men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af persondata for brugere af vores projekter, medlemmer, frivillige, medarbejdere, kommuner, regioner og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af urigtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Håb i Psykiatrien
Lotte Frost Jørgensen
Heimdalsgade 37, 1. sal
2200 København N
Mobil 6022 4061
info@haabipsykiatrien.dk

Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Håb i Psykiatrien registrerer og behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne give levere de ydelser, som er aftalt med dig eller som den danske lovgivning kræver.

Håb i Psykiatrien modtager og behandler således oplysninger fra dig. Under dit medlemskab, ansættelses- og frivilligforløb i Håb i Psykiatrien registrerer og behandler vi løbende oplysninger som led i vores administration. Herudover registrerer vi i forskningsøjemed besvarelser på spørgeskemaer fra de deltagere i vores projekter, som giver samtykke hertil. Personoplysninger fra spørgeskemaer er anonymiserede og kan derfor ikke tilbageføres til de personer, som har afgivet personoplysningerne.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 pkt. b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Ud over det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.  Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for din tilknytning til Håb i Psykiatrien, at foreningen har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for foreningens administration af eksempelvis dit medlemskab, ansættelsesforhold eller frivilligforløb.

De kategorier af personoplysninger, som Håb i Psykiatrien behandler

Alt efter dit tilknytningsforhold til Håb i Psykiatrien registrerer vi almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, om dig som:  Navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, betalingsoplysninger, CPR-nummer, mv.

Vi registrerer ingen følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1. Håb i Psykiatrien registrerer således ikke oplysninger om helbred, race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at Håb i Psykiatrien registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for din tilknytning til Håb i Psykiatrien, et af foreningens projekter eller dit forløb i et projekt, og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

I projekter, hvor persondataoplysninger indsamles og behandles i forhold til læring omkring udviklingsprocesser og en dybere forståelse af de udfordringer, projektet undersøger, vil en retslig skriftlig samtykkeerklæring, der opfylder betingelserne i forordningen, blive underskrevet af deltagerne forinden. Personoplysninger er kun tilgængelige for projektets administrationsteam på det pågældende projekt.

Videregivelse af oplysninger

Håb i Psykiatrien videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du har givet tydeligt samtykke, eller hvis Håb i Psykiatrien ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig som Håb i Psykiatrien registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre medlemmer, frivillige eller ansatte i Håb i Psykiatrien.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten, skal du rette henvendelse til Håb i Psykiatriens dataansvarlige (se ovenfor).

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned, og oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger, eller Håb i Psykiatrien kan afvise at efterkomme din anmodning.

Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, bl.a. medens de undersøges.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Håb i Psykiatrien ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering, og at dataportabilitet ikke er relevant.

Håb i Psykiatrien opbevarer kun oplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for foreningen.

Når du ikke længere er tilknyttet Håb i Psykiatrien, opbevarer foreningen dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel hvis der er rejst krav over for Håb i Psykiatrien, hvor oplysningerne har betydning for sagen.

Datasikkerhed

Håb i Psykiatrien overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at foreningen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i Håb i Psykiatriens databeskyttelsespolitik, den kan du læse her.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over Håb i Psykiatriens behandling af dine personoplysninger, kan du fremsende en klage til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.,
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Det koster ikke noget at klage.